Have an account? SignIn or Register
 • VTEM Image Show
 • VTEM Image Show
 • VTEM Image Show
 • VTEM Image Show
 • VTEM Image Show
 • VTEM Image Show
 • VTEM Image Show
 • VTEM Image Show
 • VTEM Image Show
 • VTEM Image Show
 • VTEM Image Show
 • VTEM Image Show
 • VTEM Image Show
 • VTEM Image Show
 • VTEM Image Show
 • VTEM Image Show
 • VTEM Image Show
 • VTEM Image Show
 • VTEM Image Show
 • VTEM Image Show
 • VTEM Image Show
 • VTEM Image Show
 • VTEM Image Show
 • VTEM Image Show
 • VTEM Image Show
 • VTEM Image Show
 • VTEM Image Show
 • VTEM Image Show
 • VTEM Image Show
 • VTEM Image Show
 • VTEM Image Show
 • VTEM Image Show
 • VTEM Image Show
 • VTEM Image Show
 • VTEM Image Show
 • VTEM Image Show
 • VTEM Image Show
 • VTEM Image Show
 • VTEM Image Show
 • VTEM Image Show

กีฬาหมากรุกไทย (สีครีม)

สรุปผลการแข่งขัน

รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ทีมสีฟ้า
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ ทีมสีน้ำตาล
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ ทีมสีครีม

?


วันแข่งขัน : 5 - 6 พ.ย. 2555
สนามแข่งขัน : ห้องโถงวายุภักษ์ เวลา 9.00 - 17.00น.

ผลการแข่งขัน

- ประเภททั่วไปชาย รุ่นายุไม่เกิน 45 ปี

รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ทีมสีฟ้า
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ ทีมสีครีม
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ ทีมสีน้ำตาล และทีมสีเขียว

- ประเภทอาวุโสชาย รุ่นอายุ 45 ปีขึ้นไป

รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ทีมสีฟ้า
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ ทีมสีน้ำเงิน
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ ทีมสีน้ำตาล และทีมสีเขียว

- ประเภททั่วไปหญิง

รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ทีมสีน้ำตาล
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ ทีมสีน้ำตาล
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ ทีมสีครีม

รายละเอียดเพิ่มเติม ...

- เอกสารระเบียบการแข่งขัน และรายชื่อนักกีฬา

- สรุปผลคะแนนการแข่งขันหมากรุกไทย?

?

?