Have an account? SignIn or Register
 • VTEM Image Show
 • VTEM Image Show
 • VTEM Image Show
 • VTEM Image Show
 • VTEM Image Show
 • VTEM Image Show
 • VTEM Image Show
 • VTEM Image Show
 • VTEM Image Show
 • VTEM Image Show
 • VTEM Image Show
 • VTEM Image Show
 • VTEM Image Show
 • VTEM Image Show
 • VTEM Image Show
 • VTEM Image Show
 • VTEM Image Show
 • VTEM Image Show
 • VTEM Image Show
 • VTEM Image Show
 • VTEM Image Show
 • VTEM Image Show
 • VTEM Image Show
 • VTEM Image Show
 • VTEM Image Show
 • VTEM Image Show
 • VTEM Image Show
 • VTEM Image Show
 • VTEM Image Show
 • VTEM Image Show
 • VTEM Image Show
 • VTEM Image Show
 • VTEM Image Show
 • VTEM Image Show
 • VTEM Image Show
 • VTEM Image Show
 • VTEM Image Show
 • VTEM Image Show
 • VTEM Image Show
 • VTEM Image Show

เกี่ยวกับเรา

คำสั่งกระทรวงการคลัง แต่งตั้งคณะกรรมการการจัดการแข่งขันกีฬาวายุภักษ์ ประจำปี ๒๕๕๕
ด้วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ได้มีดำริให้จัดการแข่งขันกีฬาภายในกระทรวงการคลังประจำปี ๒๕๕๕ เพื่อเชื่อมความสามัคคีระหว่างส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงการคลัง ให้มีความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน

ดาวน์โหลดเอกสาร คำสั่งกระทรวงการคลัง แต่งตั้งคณะกรรมการการจัดการแข่งัขนกีฬาวายุภักษ์ ประจำปี ๒๕๕๕

?


คำสั่งกระทรวงการคลัง แต่งตั้งคณะกรรมการการจัดการแข่งขันกีฬาวายุภักษ์ ประจำปี ๒๕๕๕ เพิ่มเติม

สนธิคำสั่งกระทรวงการคลังที่ ๔๑๑/๒๕๕๕ ลงวันที่๒๓ มีนาคม ๒๕๕๕ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการการจัดการแข่งขันกีฬาวายุภักษ์ ประจำปี ๒๕๕๕ เพื่อดำเนิดการจัดการแข่งขันกีฬาวายุภักษ์ ประจำปี ๒๕๕๕ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

ดาวน์โหลดเอกสาร คำสั่งกระทรวงการคลัง แต่งตั้งคณะกรรมการการจัดการแข่งขันกีฬาวายุภักษ์ ประจำปี ๒๕๕๕ เพิ่มเติม

?


คำสั่งคณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬาวายุภักษ์สัมพันธ์ ประจำปี ๒๕๕๕

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬาวายุภักษ์สัมพันธ์ ประจำปี ๒๕๕๕ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๕ เมื่อวันพุธที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๕๕ เห็นชอบให้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการอำนวยการกลางและประสานงานคณะกรรมการจัดการแข่งขัน คณะอนุกรรมการกิจกรรมและประชาสัมพันธ์ และคณะอนุกรรมการการเงิน รวม ๔ คณะ เพื่อช่วยให้การดำเนินงานของคณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬาฯ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย นั้น
คณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬาวายุภักษ์สัมพันธ์ ประจำปี ๒๕๕๕ จึงแต่งตั้งคณะอนุกรรมการรวมทั้งสิ้น ๔ คณะ โดยมีองค์ประกอบและอำนาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้

ดาวน์โหลดเอกสาร >คำสั่งคณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬาวายุภักษ์สัมพันธ์ ประจำปี ๒๕๕๕

?

ดาวน์โหลดโลโก้

?

ดาวน์โหลดโปสเตอร์

?

?