Have an account? SignIn or Register
 • VTEM Image Show
 • VTEM Image Show
 • VTEM Image Show
 • VTEM Image Show
 • VTEM Image Show
 • VTEM Image Show
 • VTEM Image Show
 • VTEM Image Show
 • VTEM Image Show
 • VTEM Image Show
 • VTEM Image Show
 • VTEM Image Show
 • VTEM Image Show
 • VTEM Image Show
 • VTEM Image Show
 • VTEM Image Show
 • VTEM Image Show
 • VTEM Image Show
 • VTEM Image Show
 • VTEM Image Show
 • VTEM Image Show
 • VTEM Image Show
 • VTEM Image Show
 • VTEM Image Show
 • VTEM Image Show
 • VTEM Image Show
 • VTEM Image Show
 • VTEM Image Show
 • VTEM Image Show
 • VTEM Image Show
 • VTEM Image Show
 • VTEM Image Show
 • VTEM Image Show
 • VTEM Image Show
 • VTEM Image Show
 • VTEM Image Show
 • VTEM Image Show
 • VTEM Image Show
 • VTEM Image Show
 • VTEM Image Show

Editor's choice

พิธีจับสลากแบ่งสายเทเบิลเทนนิส กีฬาวายุภักษ์สัมพันธ์ 2555

นายธรรมศักดิ์ ลออเอี่ยม รองอธิบดีกรมสรรพสามิต เป็นประธานในพิธีจับสลากแบ่งสายการแข่งขันกีฬาเทเบิลเทนนิส ในมหกรรมกีฬาวายุภักษ์สัมพันธ์ 2555 โดยมีผู้แทนจากสีต่างๆ รวมทั้งคณะอนุกรรมการกีฬา ร่วมในพิธี ณ ห้องประชุมกรมสรรพสามิต เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2555
?

เกี่ยวกับเรา

คำสั่งกระทรวงการคลัง แต่งตั้งคณะกรรมการการจัดการแข่งขันกีฬาวายุภักษ์ ประจำปี ๒๕๕๕
ด้วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ได้มีดำริให้จัดการแข่งขันกีฬาภายในกระทรวงการคลังประจำปี ๒๕๕๕ เพื่อเชื่อมความสามัคคีระหว่างส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงการคลัง ให้มีความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน

ดาวน์โหลดเอกสาร คำสั่งกระทรวงการคลัง แต่งตั้งคณะกรรมการการจัดการแข่งัขนกีฬาวายุภักษ์ ประจำปี ๒๕๕๕

?


คำสั่งกระทรวงการคลัง แต่งตั้งคณะกรรมการการจัดการแข่งขันกีฬาวายุภักษ์ ประจำปี ๒๕๕๕ เพิ่มเติม

สนธิคำสั่งกระทรวงการคลังที่ ๔๑๑/๒๕๕๕ ลงวันที่๒๓ มีนาคม ๒๕๕๕ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการการจัดการแข่งขันกีฬาวายุภักษ์ ประจำปี ๒๕๕๕ เพื่อดำเนิดการจัดการแข่งขันกีฬาวายุภักษ์ ประจำปี ๒๕๕๕ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

ดาวน์โหลดเอกสาร คำสั่งกระทรวงการคลัง แต่งตั้งคณะกรรมการการจัดการแข่งขันกีฬาวายุภักษ์ ประจำปี ๒๕๕๕ เพิ่มเติม

?


คำสั่งคณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬาวายุภักษ์สัมพันธ์ ประจำปี ๒๕๕๕

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬาวายุภักษ์สัมพันธ์ ประจำปี ๒๕๕๕ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๕ เมื่อวันพุธที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๕๕ เห็นชอบให้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการอำนวยการกลางและประสานงานคณะกรรมการจัดการแข่งขัน คณะอนุกรรมการกิจกรรมและประชาสัมพันธ์ และคณะอนุกรรมการการเงิน รวม ๔ คณะ เพื่อช่วยให้การดำเนินงานของคณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬาฯ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย นั้น
คณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬาวายุภักษ์สัมพันธ์ ประจำปี ๒๕๕๕ จึงแต่งตั้งคณะอนุกรรมการรวมทั้งสิ้น ๔ คณะ โดยมีองค์ประกอบและอำนาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้

ดาวน์โหลดเอกสาร >คำสั่งคณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬาวายุภักษ์สัมพันธ์ ประจำปี ๒๕๕๕

?

ดาวน์โหลดโลโก้

?

ดาวน์โหลดโปสเตอร์

?

?

กีฬาฟุตบอล (สีน้ำตาล)

ผลการแข่งขัน :

ชนะเลิศได้แก่ ทีมสีส้ม

รองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ ทีมสีน้ำตาล

รองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ ทีมสีฟ้า

กีฬากอล์ฟ (สีครีม)

ผลการแข่งขัน :

ชนะเลิศได้แก่ ทีมสีส้ม

รองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ ทีมสีน้ำตาล

รองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ ทีมสีฟ้า

กีฬาแบดมินตัน (สีเขียว)

สรุปผลการแข่งขัน

- ชนะเลิศได้แก่ ทีมสีส้ม

- รองชนะเลิศ อันดับ 1 ได้แก่ ทีมสีน้ำงิน

- - รองชนะเลิศ อันดับ 2 (ร่วม) ได้แก่ ทีมสีครีม และ ทีมสีชมพู


กีฬาเปตอง (สีฟ้า)

สรุปผลการแข่งขัน

- ชนะเลิศ ได้แก่ ทีมสีครีม

- รองชนะเลิศ อันดับ 1 ได้แก่ ทีมสีฟ้า

-? รองชนะเลิศ อันดับ 2 ได้แก่? ทีมสีน้ำตาล

?

กีฬาหมากรุกไทย (สีครีม)

สรุปผลการแข่งขัน

รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ทีมสีฟ้า
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ ทีมสีน้ำตาล
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ ทีมสีครีม

กีฬาฟุตชอล (สีชมพู)

ผลการแข่งขัน :
ชนะเลิศ ทีมสีชมพู
ทีมอันดับ 2 ทีมสีส้ม
ทีมอันดับ 3 ร่วม ทีมสีฟ้า ,ทีมสีน้ำเงิน

กีฬาเทนนิส (สีส้ม)

ผลการแข่งขัน :

- ชนะเลิศ ทีมสีส้ม

- รองชนะเลิศ ทีมสีฟ้า

- ลำดับที่ 3 ร่วม ทีมสีน้ำเงิน,ทีมสีน้ำตาล

กีฬาเทเบิลเทนนิส (สีม่วง)

สรุปผลการแข่งขัน

- ชนะเลิศ? ได้แก่ ทีมสีส้ม

- รองชนะเลิศ อันดับ 1 ได้แก่ ทีมสีน้ำงิน

- รองชนะเลิศ อันดับ 2 ได้แก่ ทีมสีฟ้า

กีฬาเซปักตะกร้อ (สีน้ำเงิน)

ผลการแข่งขัน

- ชนะเลิศอันดับที่ 1 ได้แก่ ทีมสีฟ้า

- รองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ ทีมสีน้ำตาล

- รองชนะเลิศอันดับที่ 2 ได้แก่ ทีมสีน้ำเงินและทีมสีมส้ม

กีฬาแชร์บอล (สีฟ้า)

ผลการแข่งขัน

อันดับที่ 1 คือ ทีมสีฟ้า

อันดับที่ 2 คือ ทีมสีน้ำเงิน

อันดับที่ 3(ร่วม) คือ ทีมสีเขียวและทีมสีน้ำตาล

?

กีฬามหาสนุก (สีครีม)

ผลการแข่งขัน :

ชนะเลิศ ได้แก่ ทีมสีน้ำตาล

รองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ ทีมสีครีม

รองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ ทีมสีม่วง,ทีมสีฟ้า

กีฬาบาสเกตบอล (สีครีม)

วันแข่งขัน : 14 - 19 พ.ย. 55
สนามแข่งขัน : อาคารศูนย์ฝึกกีฬาในร่ม กกท. หัวหมาก

ผลการแข่งขัน :

ชนะเลิศ : ที่มสีฟ้า

รองชนะเลิศ อันดับ 1: ที่มสีส้ม

รองชนะเลิศ อันดับ 2 : ทีมสีน้ำเงิน

กิจกรรมเชียร์

ผลการแข่งขัน

ชนะเลิศ ได้แก่ ทีมสีน้ำตาล

รองชนะเลิศอันดับ 1 ได้ที่ ทีมสีส้ม

รองชนะเลศอันดับ 2 ได้แก่ ทีมสีชมพู